Από το 1992 μέχρι σήμερα, παρέχω νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε φυσικά πρόσωπα και εταιρίες.

Γνώμονάς μου είναι το συμφέρον του πελάτη και επιδίωξή μου η άμεση εξυπηρέτηση του και η γρήγορη διεκπεραίωση των υποθέσεών του με την πληρέστερη νομική υποστήριξη αλλά προπαντός με εντιμότητα, εχεμύθεια και αποτελεσματικότητα. Το δικηγορικό γραφείο μου συνεργάζεται με τον πελάτη τόσο στο στάδιο της προληπτικής, συμβουλευτικής και γνωμοδοτικής νομικής του συνδρομής όσο και στο στάδιο της εξώδικης και δικαστικής του προστασίας ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών αρχών.

 

 

Νέα - Ανακοινώσεις

 

31 Ιανουαρίου 2013

ΞΑΝΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ (ΕΛΕΟΣ)

Με το άρθρο 40 παρ. 16 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18/25.01.2013) αντικαθίσταται το εδ. β της περ. 6 της παρ. ΙΓ του Ν. 4093/2012.

1. Το δικαστικό ένσημο καθορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8 %ο) επί της αξίας του
αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του
Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούμενο ποσό
είναι ανώτερο των διακοσίων (200) ευρώ.

Επιπλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και χαρτόσημο ποσοστού 2,4%, τα οποία ανωτέρω ποσοστά υπολογίζονται επί του ποσού του δικαστικού ενσήμου.
 

περισσότερα ...

 
  

     Τηλ. 2262027461, 2262089560, 2262022200, κιν. 6937091117     email : papachar@plaw.gr

 

Design by Tsigos Computing & Web Design